Aktualności

Odwiedziny

Odwiedziny odbywają się zgodnie z przyjętym regulaminem.

 

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

 

Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godz. 11:00- 19:00, natomiast w innej porze w uzasadnionych przypadkach, za zgodą koordynatora oddziału lub lekarza dyżurującego, o ile nie zakłócą toku pracy oddziału i nie wpłyną ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów.

Wyjątek stanowią:

 • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii gdzie odwiedziny odbywają się w godz.11°°-12°° ; 16°°-17°°, w pozostałym czasie odwiedziny możliwe są po uzyskaniu zgody personelu medycznego.
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie odwiedziny pacjenta wymagają każdorazowej zgody koordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.

Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby.

Dzieci poniżej 16 roku życia mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

Nie zaleca się wprowadzania na oddziały szpitalne niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym ze względu na ich bezpieczeństwo zdrowotne i możliwe sytuacje stresowe, a także możliwość przeniesienia chorób wieku dziecięcego, stanowiących bardzo poważne zagrożenie szczególnie dla noworodków.

W Oddziale Chorób Dziecięcych oraz w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej i Terapii Matki:

 • osoba odwiedzająca każdorazowo zgłasza wizytę i opuszczenie oddziału personelowi medycznemu;
 • rodzic lub opiekun prawny dziecka ma prawo do całodobowego pobytu i sprawowania opieki nad dzieckiem (wiąże się to z dokonaniem opłaty za tzw. dobę hotelową).
​Odwiedzający upoważniony przez pacjenta ma prawo w trakcie odwiedzin uzyskać u lekarza informacje o leczeniu i stanie zdrowia pacjenta, oraz u pielęgniarki/położnej informacje dotyczące opieki pielęgniarskiej.
 
Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 
Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:
 • z chorobami zakaźnymi (w tym infekcjami dróg oddechowych);
 • będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 

Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala.

Odwiedzający pacjentów zobowiązani są do:

 • Zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zasad odwiedzin.
 • Pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni usytuowanej na parterze przy wejściu głównym do Szpitala.
 • Włożenia odzieży ochronnej oraz umycia i dezynfekcji rąk przed wejściem i po zakończeniu odwiedzin pacjenta w salach o wzmożonym reżimie sanitarnym (m.in. w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii).
 • Opuszczenia sal na czas obchodu lekarskiego oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, a także na każdorazowe polecenie personelu medycznego.
 • Zachowania ciszy i spokoju w czasie odwiedzin, poszanowania godności i intymności innych pacjentów.
 • Poszanowania mienia Szpitala.
 • Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00- 6:00 (dotyczy odwiedzających którzy otrzymali zgodę koordynatora/lekarza dyżurnego do przebywania przy pacjencie w godzinach nocnych).
 • Podporządkowania się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu Szpitala w trakcie odwiedzin.

Osobom odwiedzającym zabrania się:

 • Siadania na łóżkach szpitalnych.
 • Palenia wyrobów tytoniowych na terenie Szpitala.
 • Dostarczania pacjentom leków i suplementów diety bez wiedzy i zgody lekarza.
 • Podawania choremu przyniesionej żywności bez wcześniejszego uzgodnienia rodzaju i zakresu diety z lekarzem lub pielęgniarką/położną.
 • Dostarczania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających i ich spożywania.
 • Przebywania w pomieszczeniach zabiegowych, gospodarczych oraz innych salach chorych niż pacjenta odwiedzanego.
 • Manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacji, itp.
 • Posługiwania się telefonem komórkowym w strefach oznaczonych odpowiednim symbolem.

 

 

Partnerzy